Вработени

  • М-р Светлана Матеска-Трпеска – Директор
  • Љиљана Крстевска - воспитувач (приправник)
  • Татијана Филиповска-Здравеска - воспитувач (приправник)
  • Соња Стојановска – неговател (приправник)
  • Живка Груевска – неговател (приправник)
  • Магде Блажовска
  • Христина Јаковчевска