Соработка со родители

Соработката со родителите започнува со првичното интервју при запишување на дете во градинка. Родителите и градинката веќе тогаш започнуваат да разменуваат важни информации со цел да се обезбеди подобро исполнување на потребите на детето. Податоците за навиките и потребите на детето, претходните искуства со градинката се собрани од родителите.

Соработката со родителите се одвива на дневна основа, пред се преку размена на информации со воспитувачите и негувателките. На овој начин, родителите секогаш се информираат за дневни или неделни настани во групата на нивното дете, за важни настани во текот на годината, промени и сл.

Една од најважните форми на соработка се индивидуалните разговори што воспитувачите ги нудат на родителите на децата со цел да ги информираат за секојдневното функционирање на своето дете, неговите развојни способности и потреби и да дадат стручни совети за поттикнување на психофизичкиот развој на детето. Секој родител може да побара индивидуално интервју со воспитувачите на групата во секое време.

Соработката со родителите се одвива во текот на целата година преку различни форми : родителски средби, индивидуални средби, групни средби, вклучување на родителите во активностите на градинката, информирање на родителите, педагошка едукација и родителски дружења.