Годишна сметка за 2020

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903