Годишна сметка за 2021

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903