Годишна сметка за 2019

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903