Наша мала фарма

🌈ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште🌈 се претстави со свој проект „Наша мала фарма“
на Балкански савез удрежења васпитача на тема Градење партнерски однос на релација дете-воспитувач-родител голема Благодарност до дечињата, родителите кои беа вклучени во проектот и вработените.

Детската градинка претставува значајна подршка на семејството