Читање и пишување од 4-6 години

Запознавање на децата со буквите од македонската азбука

Поттикнување на децата да умеат да посочат дадена буква

Именување на посочените букви

Препознавање и разликување на Македонскиот јазик од другите јазици (при говорни вежби)

Подготовка за почетно пишување (линии-коси,прави)

Самостојно пишување и препознавање на своето име

Употреба на бајки, приказни, раскази со цел слушање правилен говор и правилно изговарање на буквите

Вежби за графомоторика (правилно држење на моливот, пишување прави и коси линии)

Одбележување на 23 Април „Светски ден на книгата и авторските права“

Одбележување на 5 Мај „Ден на македонскиот јазик“

Одбележување на 8 Мај „Светски ден на Црвениот крст и хуманоста“

Одбележување на 15 Мај „Ден на семејството“