Часови по спорт

Утринска гимнастика

Вежби за раце, нозе и глава

Фрлање и фаќање на топка

Трчање

Спортски активности за снаоѓање во простор(трчање со препреки)

Скокање и потскокнување

Кондиционо трчање на отворено