Основи на броење

Основи на броење од 4-6 години

Запознавање со броевите до 10

Пишување на броевите до 10

Поттикнување за именување на дадена бројка

Посочување на даден број во низа(до 10)

Броење нанапред и наназад до 10

Класификација и серијација(вклучувајќи го и броењето)

Воочување и забележување за број кој претходи или следи

Математички активности со употреба на сметалки

Активности со монети (броење на парички)

Броење преку поимите педа,стапало,чекор

Основи на броење од 2-4 години

Запознавање со броевите до 5

Пишување на броевите до 10

Поттикнување за именување на дадена бројка

Броење нанапред и наназад до 5 и препознавање на бројот

Препознавање на геометриски фигури и форми дадени во форма на играчка