Игри и забава

Слободни активности од 2-4 години

Игри со конструктивни коцки (градење, редење коцки една врз друга)

Забавни активности со сложувалки (мали и подни големи сложувалки)

Игри за имитирање и движења на живи суштества

Боење со дрвени боички и фломастери (боенки, сликовници)

Музички игри (музичко столче, погоди ја песната)

Игри во семејно- драмското катче (кујна,куклени претстави)

Игри за меморија

Игри на отворен простор

Гасеница со бројки-чекорење од 1 до 10

Игри со песок

Школица

Друштвени игри(“иде маца покрај тебе”,”погоди каде е... “,”штркот бара боја) “

Трчање-полигон со три различни смерници (лево-десно,искривена патека, скокање на една нога)