Документи за установата

Годишна сметка за 2023

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна сметка за 2022

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна сметка за 2021

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна сметка за 2020

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна програма 2023/2024

Годишен план за јавни набавки 2023

Годишна сметка за 2019

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Развоен план програми и планови

Развоен план

Пристап до информации од јавен карактер

Извештаи