Документи за установата

Годишна сметка за 2021

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна сметка за 2020

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Годишна програма 2022/2023

Годишен план за јавни набавки 2023

Годишна сметка за 2019

Самофинансирачка 787

Завршна сметка 903

Развоен план програми и планови

Развоен план

Пристап до информации од јавен карактер

Извештаи